HJERTEKLUB.dk

Privatlivspolitik

Databeskyttelsespolitik for Hjerteklub Danmark

 

Overordnet organisering af personoplysninger

Hjerteklub Danmark ønsker som hovedregel, at anvende digitale databehandlingssystemer og digital opbevaring af personoplysninger hos eksterne leverandører, der sikkert hoster og stiller IT-systemer til rådighed, således at Hjerteklub Danmark ikke selv har behov for at råde over kompetence til at stå for den daglige drift drifte sådanne systemer.

 

Hjerteklub Danmark ønsker endvidere i videst muligt omfang at organisere opbevaringen af personoplysnin-ger i bestemte centrale systemer, så personoplysninger om de enkelte personer ikke findes fordelt på flere systemer og både i elektronisk og manuel form.

 

1. Formål

Databeskyttelsespolitikken beskriver det ledelsesgodkendte niveau for sikkerhed i Hjerteklub Danmark og indeholder de overordnede sikkerhedsmålsætninger og danner grundlag for udformning af Hjerteklub Danmarks  datasikkerhedshåndbog med de underliggende retningslinjer og forretningsgange. 

 

De retningslinjer, der udformes for at understøtte databeskyttelsespolitikkens hovedmålssætninger, skal sikre, at alle medarbejdere arbejder med og forholder sig til datasikkerhed i behandlingen af personoplysnin-ger i det daglige arbejde.

 

Databeskyttelsespolitikken er især formuleret med henblik på beskyttelse af personoplysninger, men den finder tilsvarende anvendelse på økonomiske- og andre data.

 

Datasikkerhed er derfor en nøgleværdi, og den er en naturlig del af Hjerteklub Danmarks automatiske og manuelle databehandling af oplysninger, herunder især personoplysninger.

 

2. Omfang 

Databeskyttelsespolitikken er gældende for alle der er tilknyttet virksomheden enten som medarbejdere, ledelse, frivilligt tilknyttede, bestyrelse, leverandører og samarbejdspartnere. 

 

Alle leverandører og samarbejdspartnere, som har fysisk eller logisk adgang til Hjerteklub Danmarks IT-systemer, data og personoplysninger skal gøres bekendt med politikken og forpligte sig til at følge den.

 

Databeskyttelsespolitikken dækker alle tekniske og administrative forhold, der har direkte eller indirekte indflydelse på drift og brug af Hjerteklub Danmarks digitale databehandlingssystemer samt manuelle arkiver og registre.

  

3. Hovedmålsætninger og sikkerhedsniveau

Hjerteklub Danmark har følgende sikkerhedsmålsætning:

 

”Hjerteklub Danmark har et passende og tilstrækkeligt teknisk og organisatorisk sikkerhedsniveau, der gæl-der for alle ansatte, leverandører og samarbejdspartnere ved behandling af personoplysninger og andre data ved hel eller delvis anvendelsen af automatisk databehandling, samt for behandling af manuelle doku-menter."

 

Et passende og tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau  opnås igennem tekniske og organisatoriske foranstalt-ninger, der sikrer: 

• vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed og robusthed af Hjerteklub Danmarks digitale be-handlingssystemer og behandlingstjenester i forhold til den risikovurdering gennemføres for de enkelte systemer og personoplysninger.

• anvendelse af pseudonymisering og kryptering, hvor det er relevant, herunder ved dataudveksling med databehandlere og eksterne parter og offentlige myndigheder

• evnen til rettidigt at genoprette tilgængelighed af og adgangen til data i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse

• procedurer for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af databeskyttelsessikkerheden

• beskyttelse af Hjerteklub Danmarks IT-aktiver, personoplysninger og øvrige data i Hjerteklub Danmarks varetægt.

 

Et tilstrækkelige sikkerhedsniveau fastholdes ved:

• at der vedvarende forefindes retningslinjer og forretningsgange, som sikrer, at datasikkerheden er en integreret del af Hjerteklub Danmarks drift og daglige arbejde.

Målet er, at sikre en kontinuerlig forbedringsproces, der løbende vedligeholder og optimerer databe-skyttelsespolitikken, retningslinjer og forretningsgange.

• at det igennem kontrakt- og leverandørstyring sikres, at brugen af eksterne leverandører, konsulenter og samarbejdspartnere lever op til den gældende databeskyttelseslovgivning og Hjerteklub Danmarks da-tabeskyttelsesniveau.

• at der i forbindelse med indførelse af nye IT-systemer gennemføres:

o passede tekniske og organisatoriske foranstaltninger med henblik på gennem standardindstillin-ger at sikre, at kun personoplysninger, der er nødvendige behandles

o hvis det skønnes nødvendigt, gennemførelse af analyse af den påtænkte behandling af person-oplysningers konsekvenser for beskyttelse af oplysningerne, (Konsekvensanalyse)

• Hjerteklub Danmark følger op på datasikkerheden igennem løbende vedligeholdelse og optimering af databeskyttelsespolitikken og de dertilhørende retningslinjer og forretningsgange. 

 

4. Organisation og ansvar

 

Sikkerhedsmålsætning: 

 "Alle medarbejdere har ansvar for datasikkerheden. De er bekendte med og efterlever Hjerteklub Danmarks databeskyttelsespolitik, retningslinjer og forretningsgange, der er beskrevet i I-4 Databeskyttelseshåndbogen."

 

Planlægning, implementering og kontrol af datasikkerheden er defineret af Hjerteklub Danmarks bestyrelse, der også er ansvarlig for implementering og vedligeholdelse af databeskyttelsessikkerhedssystemet og er ansvarlig for opfølgning på sikkerhedshændelser (brud).

 

Bestyrelsen fastsætter i  Databeskyttelseshåndbogen hvem der har ansvaret for hver af institutionens, digitale og manuelle databehandlingssystemer, styring af systemadgang og netværksadgang, tildeling af rettigheder, indgåelse af IT-kontrakter og andre kontrakter, indkøb af hardware og installation af software, behandling af henvendelser fra de registrerede, opsamling og styring af anmeldelse af brud på persondatasikkerheden til Datatilsynet og de registrerede, der er berørt af bruddet

 

Databeskyttelsespolitikken revurderes og godkendes én gang årligt, eller i forbindelse med eventuelle situationer, der nødvendiggør det. 

 

Bestyrelsen og medarbejdere er ansvarlige for at efterleve retningslinjer og procedurer for datasikkerhed i det daglige arbejde. Medarbejdere der konstaterer eller oplever brud på datasikkerheden skal anmelde det hurtigst muligt til nærmeste ledere eller den udpegede kontaktperson for persondata.

 

Den nødvendige viden og kompetence om databeskyttelse og sikkerhed kommunikeres til alle medarbejdere, og der bliver løbende arbejdet med holdninger og viden omkring databeskyttelse og sikkerhed. 

 

Formanden er ansvarlig for, at databeskyttelsespolitikken overholdes.

 

5. Databeskyttelseshåndbogen

Databeskyttelsespolitikken uddybes af bestyrelsen i retningslinjer og forretningsgange. Tilsammen udgør politikken, retningslinjer, beredskabspolitik og forretningsgange Databeskyttelseshåndbogen, der inddeles i følgende hovedområder:

 

a) Retningslinjer for medarbejdernes håndtering af sikkerhed.

• Fokus på, at personoplysninger altid behandles fortroligt

• Regler for login og password

• Regler for anvendelse af mobilt udstyr, PCér, USB-nøgler, mobiltelefoner mv.

• Regler for anvendelse af private PCér til behandling af personoplysninger vedrørende beboere og medarbejdere

• Regler for anvendelse af internettet

• Regler for anvendelse af mails, herunder sikker mail, og privat anvendelse af institutionens mail

• Regler for eller forbud mod download af IT-programmer, spil, billeder mv.

b) Retningslinjer for adgangsstyring

c) Retningslinjer for behandling af data på mobile enheder

d) Retningslinjer for anvendelse af sikker mail ved kommunikation med kunder og klienter, kommuner og andre offentlige myndigheder

e) Retningslinjer for netværksstyring, herunder trådløse netværk

f) Retningslinjer for styring af sikkerhedshændelser (brud), herunder

• Anmeldelse af sikkerhedshændelser (brud) på persondatasikkerheden til Datatilsynet og de re-gistrerede, herunder procedurer, kontakt til databehandler og indhold i anmeldelsen

• Forretningsgange for behandling, reetablering og rettelser af personoplysninger

g) Principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger som beskrevet nedenfor i afsnit 6

h) Retningslinjer for styring af IT-leverandører og databehandlere

• Databehandleraftaler

• Databehandlerens sikkerhedsniveau og håndtering af sikkerhed

 

6. Principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger

Bestyrelsen fastsætter principper og forretningsgange for behandling af personoplysninger, der sikrer overhol-delse af Databeskyttelsesforordningen og Persondataloven. 

 

Forretningsgangene, der dokumenteres, omfatter:

• Principper for behandling af personoplysninger

• Anvendelse af samtykke som grundlag for behandling af personoplysninger hvor dette er et krav

• Procedurer for udøvelse af den registreredes rettigheder, herunder underretning ved registrering og udøvelse af retten til berigtigelse, sletning eller begrænsning af behandling og ret til dataportabillitet

• Fortegnelser udarbejdet over behandlingsaktiviteter med personoplysninger

 

7. Risikovurdering og klassifikation af data

Risikovurdering

Hjerteklub Danmark ønsker at være bevidst om enhver risiko, og ud fra en risikovurdering opnå et passende og tilstrækkeligt sikkerhedsniveau etableres både elektronisk og fysisk.

Bestyrelsen deltager aktivt i risikovurderingen og er ansvarlige for at vurdere trusler, konsekvenser og risici ved automatisk og manuel databehandling.

Det tages op i bestyrelsen en gang om året om risikovurderingen skal revurderes, samt ved eventuelle større ændringer i opgaver, leverandører, databehandlingssystemer.

 

Klassifikation

For at sikre, at systemer og data har det rigtige sikkerhedsniveau, skal disse klassificeres. Data og systemer skal klassificeres efter både tilgængelighed, integritet (pålidelighed) og fortrolighed. 

Tilgængelighed 

I tilgængelighedskriteriet ligger, at det skal være muligt at tilgå systemer og data for autoriserede personer, når dette er nødvendigt.

 

Det er for Hjerteklub Danmark især vigtigt med høj tilgængelighed til data og IT-systemer, der indeholder oplysninger, der anvendes i forbindelse med personoplysninger, personaleadministration, herunder lønud-betaling og indberetninger til myndigheder

 

Tilgængeligheden sikres først og fremmest igennem bestemmelser i de IT-kontrakter og/eller databehandler-aftaler, der indgås med leverandørerne.

 

Integritet og pålidelighed

Med integritet og pålidelighed menes, at data om og i systemerne er korrekte, pålidelige, nøjagtige, opdaterede og fuldstændige.

 

Det er for Hjerteklub Danmark især vigtigt med høj integritet og pålidelighed i data og IT-systemer, der indeholder oplysninger, der anvendes i forbindelse med behandling af personoplysninger og personaleadministration.

 

Integritet og pålidelighed sikres først og fremmest gennem den kvalitetskontrol, der finder sted under de fastlagte forretningsgange for behandling personoplysninger og sager.

 

Fortrolighed

Med fortrolighed menes der, at kun autoriserede personer har ret til at tilgå personoplysningerne, og personoplysningerne kun skal være tilgængelige for autoriserede personer.

 

Personoplysninger behandles altid fortroligt og videregives eller offentliggøres kun med samtykke fra den registrerede, med mindre videregivelse har anden hjemmel i lovgivningen.

 

I Databeskyttelseshåndbogen angives hvilke personer, der har adgang til henholdsvis beboernes/klienternes og medarbejdernes oplysninger.

 

8. Overtrædelse af databeskyttelsespolitikken 

Alle medarbejdere hos Hjerteklub Danmark er forpligtet til at efterleve den til enhver tid gældende datasikkerhedspolitik med tilhørende retningslinjer, forretningsgange og relaterede bilag.

 

Alle medarbejdere modtager ved deres tiltræden af stillingen en kopi af de vigtigste bestemmelser om data- og persondatasikkerhed rettet til medarbejderne.

 

9. Afvigelser 

Hvis der opstår situationer, hvor kravene i Databeskyttelsespolitikken helt undtagelsesvist ikke kan efterleves, skal det godkendes af formanden og dokumenteres, og der indføres alternative sikringsforanstaltninger. 

 

Alle sikkerhedshændelser registreres.

  

10. Udarbejdelse og ikrafttrædelse 

 

Ændringer i sikkerhedsdokumentationen forelægges og godkendes af formanden.

 

Kontakt os

Kontakt os endelig, hvis du har brug for yderligere information.

Not readable? Change text. captcha txt
0

Start typing and press Enter to search