GENERALFORSAMLING D. 30. MAJ 2018

– BESTYRELSEN FOR HJERTEKLUB.DK

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Hjerteklub Danmark forkortet Hjerteklub.dk
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Vinderup Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at sikre udbredelsen af hjertestartere i de mindre lokalsamfund i Danmark ved hjælp af frivillige, lokale indsamlinger.

§ 3. Medlemskreds

Stk. 1. Som medlemmer optages enhver, som har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et regnskabsår.

§ 4. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af Marts måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.
Stk. 3. Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der deltager til generalforsamlingen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Godkendelse af evt. budget
  6. Valg af formand
  7. Valg af næstformand
  8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af revisorer
  10. Eventuelt

Stk. 5. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest tre måneder forud for udgangen af den måned, hvor den ordinære generalforsamling skal afholdes.
Stk. 6. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.
Stk. 7. Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal (en over halvdelen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot én mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Hvert medlem kan maksimalt afgive et antal stemmer, svarende til det antal personer, der skal vælges.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.
Stk. 2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 6. Foreningens daglige ledelse

Stk. 1. Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af kassereren og min. 1 medlem. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.
Stk. 3. Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.
Stk. 5. Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden skønner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens kundskab.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget samt regnskab.
Stk. 3. Foreningens regnskab bogføres af kassereren, samt assistance fra ekstern bogholder.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen af Aarhus Administrationsbureau.
Stk. 5. Hjerteklub.dk tilsidesætter 3 % omsætning ved hvert regnskabsår, af de indsamlede midler, til en særlig støttepulje. Denne pulje dækker driftsomkostninger såsom telefon, regnskabsprogram, manglende indsamlingsmidler til projekt á beløb maksimalt kr. 1000,- pr. projekt. Puljen dækker også i tilfælde af tyveri af hjertestarter, hvor bestyrelsen vurderer at kunne erstatte op til 5 stk. årligt med denne støttepulje.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.
Stk. 2. Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.
Stk. 3. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 9. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.
Stk. 2. Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun foregå med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.
Stk. 2. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§ 11. Datering

Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling d. 30. maj 2018 af følgende medlemmer:
Formand, Phillip Maron. Næstformand, Gitte Petersen. Kasserer, Peder Nielsen. Bestyrelsesmedlem, Trine Skov Henriksen. Dirigent, Lars Petersen.
Kontakt os

Kontakt os endelig, hvis du har brug for yderligere information.

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search